1995, L’esponjament


Maria-Corte

Artículo escrito por Enric Miralles en 1995 para el diario El País.

Montserrat Bigas Vidal en su tesis doctoral “Enric Miralles. Procesos metodológicos en la construcción del proyecto arquitectónico” comenta que Miralles en su artículo realiza una critica hacia el plan existente en Barcelona (Pla Cerdà) que fomenta la demolición y simplifica la compleja realidad existente al estar ideado a finales de los 80 y sobre problemas alejados de los actuales, sobre un concepto de ciudad que ya no es sostenible. Para él es fundamental que exista una opción contra la regularidad, contra la división de los usos y su centralización en centros comerciales como el “Maremagnum” o bien, contra la desaparición de siluetas como las de Santa María o la Catedral, o la incorporación de edificios que solo intentan imitar, desde la superficie, estilísticamente, el pasado histórico de la ciudad. El interés del barrio de Ciutat Vella, para él, consiste en su irregularidad y su riqueza, en descubrir la compleja “superposición de los diferentes momentos históricos y la superposición de la diferentes maneras de vivir”. Comenta que se trataría más bien de limpiar, con una esponja y jabón, el barrio para descubrir aquello que tiene de interesante, aquello vital y actual que permanece con gran proliferación de matices bajo las superficies olvidadas.

73

L’esponjament

Esponjós es un qualificatiu que ens porta el record d’una massa sortida del forn., d’un menjar delicat… La millor pastisseria: el diumenge. És difícil traslladar aquesta paraula a la ciutat. Què vol dir aquest terme? No crec que tingui res a veure amb l’origen marítim de l’esponja. És una paraula estranya: les ciutats no absorbeixen l’aigua ni augmenten o disminueixen de volum de manera elàstica.

Ni tampoc crec que es pugui trobar una relació a través de l’orígen marítim d’aquest objecte i la proximitat al mar d’aquest tros de ciutat…. Si amb aquest terme es refereixen a la multitud de cel·les interiors, als forats… també podríem parlar de gruyerització o d’emmentalització, encara que l’olor i la tradicional atracció que vers aquests formatges senten els ratolins hagin aconsellat de no usar aquesta imatge per provar d’aclarir el concepte que el plà vol explicar.

Les paraules, com els plans d’ordenació, canvien les coses. A través d’ells es fa difícil veure la realitat, la complexa realitat que s’hi amaga al darrere.

En aquest barri de la ciutat no es possible cap generalització. Com tots els instruments que actuen sobre la realitat, el plà està molt lligat a uns anys i unes idees molt concretes. I després d’un lapse de temps breu, en veure els primers resultats ens adonem que el plà és una brutal simplificació respecte a la complexitat real.

No es pot parlar demagògicament de la bondat d’una política d’enderrocs sense fer referència a la continuïtat històrica d’aquesta idea… quan s’ha canviat totalment la manera d’entendre la ciutat. Comunicació a través del Cinturó del Litoral, major densitat de transport públic, densitat i diversitat d’activitats, renovat interés per descobrir un lloc on viure i treballar. Ens trobem el 1995 portant endavant els enderrocs que va engegar el Plà Cerdà a finals del vuit-cents o defensant les vagues idees higienistes dels anys trenta. Tot plegat barrejat amb una encara més confusa idea de quina és l’arquitectura que s’ha de construir al lloc de l’enderrocada.

Per això, en lloc de parlar dels problemes concrets es parla d'”esponjament”, “regularitat”, etcètera, tot presentat amb uns cartells que apareixen a la ciutat col·locats als mateixos llocs que els anuncis publicitaris. Sempre són visions perspectives a vol d’ocell, que representen aquest tros de ciutat sense acostar-se a terra.

Si ho fèssim, si el punt de vista fos el del vianant, es veurien totes les plantes baixes preparades per ésser un possible continum comercial que en el seu moment pot ser més gran que els mercats, com el de Santa Caterina.

I veuríem com sobre la ciutat pesa un absurd desig de separar els usos: ara sembla que per divertir-se no es pugui sinó anar al Maremàgnum, on trobem aquesta absurda densitat de bars, uns damunt dels altres.

Aquests pósters informatius (una altra paraula difícil i perillosa) són dibuixos de colors alegres, nets… Ens mostres una ciutat semblant a uns dibuixos animats japonesos. Semblen fets perquè els ciutadans que “baixen” (també hauríem de parlar d’aquesta paraula) el diumenge per les Rambles cap al port puguin dir: “Veus, finalment tot això s’arregla”.

Però els que viuen aquí només miren espantats, buscant si casa seva està en un d’aquests forats.

Tot sembla la plaça Reial… Només es distingeix la silueta de Santa Maria, o la de la catedral…

-“Com és possible?”, “tot desapareix…”

-“Això és el Parc de la Ciutadella”.

-“No ho sé, no s’enten res”.

Un cop més, tot se simplifica enganyosament.

I després es proposa una arquitectura que és una mímica ridícula dels estils històrics.

Com si les proporcions d’unes finestres més el terror dels projectistes per l’irregular – el tect del plà parla amb horror de tot el que no és recte- poguessin amagar uns tipus edificatoris que provenen del pitjor estils comercial dels models especulatius que han construït a la perifèria.

Aquests pijitos que no entenen la lògica complexa de la superposició dels diferents moments històrics i la superposició de les diferents maneres de viure… Que no entenen que viure en aquest barri és el plaer de descobrir el que ja ha estat usatt… És com un abric de segona mà que a poc a poc s’amotlla al nou usuari.

Són vergonyoses aquestes cases que ni tan sols resolen bé les cuines. Ciutat Vella (d’aquest terme sí que en parlarem) no podrà ser mai rendible sota aquests estàndards.

Aquest tros de ciutat és un lloc d’una realitat complexa on la transformació real no prové d’un mercat immobiliari sinó d’una complexa trema d’iniciatives personals a petita escala. Ciutadans que han descobert que aquest és un magnífic lloc per viure i treballar. Aquestes iniciatives particulars haurien de ser àgilment ajudades. A la ciutat, al plà, lo queda la responsabilitat de no enderrocar, de no fer desparèixer res que no se senti capaç de substituir amb una riquesa equivalent.

Aquesta suburbialització que ara comença només ha estat possible gràies a aquest seguit d’intervencions.

Viure i treballar en aquest carrer ens ha fet entendre que no hi ha diferència entre vell i nou. A obrir els ulls, més enllà de la pobresa que s’amaga en alguns racons, per entendre el significat més literal de l’aplicació de l’esponja a la ciutat. Amb una mica de sabó, l’esponja, o millor l’escombra, és una magnífica eina de neteja. Netejar, descobrir tot allò que existeix sota aquestes superfícies oblidades, en aquest lloc que no sé per què anomenen vell: Ciutat Vella. En altres llocs per referir-se al cor de la ciutat es diu centre monumental, ciutat històrica…

-“D’acord, vella pot ser un terme més humà, més familiar… però compte amb les paraules i els plans”.

Aquest tros de ciutat ni és vell ni necessita esponjaments.

planejaments.indd

El esponjamiento *

Esponjoso es un calificativo que nos trae el recuerdo de una masa recién salida del horno, de una comida delicada… La mejor pastelería: el domingo. Es difícil trasladar esta palabra a la ciudad. ¿Que quiere decir esta palabra? No creo que tenga nada que ver con el origen marítimo de la esponja. Es una palabra extraña: las ciudades no absorben el agua ni aumentan o disminuyen de volumen de manera elástica.

Ni tampoco creo que se pueda encontrar una relación a través del origen marítimo de este objeto y la proximidad al mar de este trozo de ciudad… Si con este término se refieren a la multitud de celdas interiores, a los agujeros… también podríamos hablar de gruyerización o de emmentalización, aunque el olor y la tradicional atracción que hacia estos quesos sienten los ratones hayan aconsejado no usar esta imagen para probar de aclarar el concepto que el plan quiere explicar.

Las palabras, como los planes de ordenación, cambian las cosas. A través de ellos se hace difícil ver la realidad, la compleja realidad que se esconde detrás.

En este barrio de la ciudad no es posible ninguna generalización. Como todos los instrumentos que actúan sobre la realidad, el plan está muy ligado a unos años y a unas ideas muy concretas. I después de un lapso de tiempo breve, al ver los primeros resultados nos damos cuenta que el plan es una brutal simplificación respecto a la complejidad real.

No se puede hablar demagógicamente de la bondad de una política de derribos sin hacer referencia a la continuidad histórica de esta idea… cuando se ha cambiado totalmente la manera de entender la ciudad. Comunicación a través del Cinturón Litoral, mayor densidad de transporte público, densidad y diversidad de actividades, renovado interés por descubrir un lugar donde vivir y trabajar. Nos encontramos en 1995 llevando adelante los derribos de empezó el Plan Cerdá a finales de los años ochocientos o defendiendo las vagas ideas higienistas de los años treinta. Todo mezclado con una todavía más confusa idea de cuál es la arquitectura que se tienen que construir en el lugar de la derruida.

Por eso, en lugar de hablar de los problemas concretos se habla de ‘esponjamiento’, ‘regularidad’, etcétera, todo presentado con unos carteles que aparecen en la ciudad colocados en los mismos lugares que los anuncios publicitarios. Siempre son visiones perspectivas a vuelo de pájaro, que representan este trozo de ciudad sin acercarse al suelo.

Si lo hiciésemos, si el punto de vista fuera el del viandante, se verían todas las plantas bajas preparadas para ser un posible continuo comercial que en su momento puede ser más grande que los mercados, como el de Santa Caterina.

Y veríamos como de repente la ciudad valora un absurdo deseo de separar sus usos: ahora parece que para divertirse se haya de ir al Maremágnum, donde encontramos esta absurda densidad de bares, unos encima de otros.

Estos pósteres informativos (otra palabra difícil y peligrosa) son dibujos de colores alegres, limpios… Nos muestras una ciudad parecida a unos dibujos animados japoneses. Parecen hechos para que los ciudadanos que ‘bajan’ (también tendríamos que hablar de esta palabra) el domingo por las Ramblas hacia el puerto puedan decir: ‘Ves, al final todo eso se arregla’.

Pero los que viven aquí solo miran espantados, buscando si su casa está en uno de estos agujeros.

Todo parece que la plaza Real… Solo se distingue la silueta de Santa María, o la de la catedral…

-‘¿Cómo es posible?’, ‘todo desaparece…’

-‘Eso es el Parque de la Ciudadela’.

-‘No lo sé. No se entiende nada’.

Una vez más, todo se simplifica engañosamente.

Y después se propone una arquitectura que es una mímica ridícula de los estilos históricos. Como si las proporciones de unas ventanas más el terror de unos proyectistas por lo irregular –el tect del plano habla con horror de todo lo que no es recto- pudiesen esconder unos tipos edificatorios que provienen del peor estilo comercial de los modelos especulativos que han construido en la periferia.

Estos pijitos que no entienden la lógica compleja de la superposición de los diferentes momentos históricos y la superposición de las diferentes maneras de vivir… Que no entienden que vivir en este barrio es el placer de descubrir lo que ya ha sido usado… Es como un abrigo de segunda mano que poco a poco se amolda al nuevo usuario.

Son vergonzosas estas casas que ni tan solo resuelven bien las cocinas. Ciutat Vella (de este término sí que hablaremos) no podrá ser nunca más rentable por debajo de estos estándares.

Este trozo de ciudad es un lugar de una realidad compleja donde la transformación real no proviene de un mercado inmobiliario sino de una compleja trama de iniciativas personales a pequeña escala. Ciudadanos que han descubierto que este es un magnifico lugar para vivir y trabajar. Estas iniciativas particulares tendrían que ser ágilmente ayudadas. En la ciudad, en el plan, lo que queda es la responsabilidad de no derribar, de no hacer desaparecer nada que no se sienta capaz de sustituir con una riqueza equivalente.

Esta suburbanización que ahora empieza solo ha sido posible gracias a esta secuencia de intervenciones.

Vivir y trabajar en esta calle nos ha hecho entender que no hay diferencia entre viejo y nuevo. A abrir los ojos, mas allá de la pobreza que se esconde en algunos rincones, para entender el significado más literal de la aplicación de la esponja en la ciudad. Con una pizca de jabón, la esponja, o mejor la escoba, es una magnifica herramienta de limpieza. Limpiar, descubrir todo aquello que existe debajo de esas superficies olvidadas, en este lugar que no sé porque nombran viejo: Ciutat Vella. En otros lugares para referirse al corazón de la ciudad se dice centro monumental, ciudad histórica…

-‘De acuerdo, vieja puede ser un término más humano, más familiar… pero cuidado con las palabras y los planes’.

Este trozo de ciudad ni es viejo ni necesita esponjamientos.

*Traducción por Jaume Puchalt Lacal.

esponjament

Descargar en .PDF*

La referencia bibliográfica:

Enric Miralles “L’Esponjament” en la Edició Catalunya d’El País. 09-11-1995. Barcelona.  

Según los datos de partida, el texto se publicó en el diario El país el jueves 9 de noviembre de 1995. (Tras una visita a la hemeroteca pública, descubrimos que el artículo no aparece publicado en la edición nacional del periódico. Posiblemente apareciera publicado en la edición catalana del mismo diario. Desgraciadamente en la hemeroteca no tenían disponibles los archivos de la edición catalana del País. Tampoco hemos obtenido ninguna respuesta, al solicitarles información, ni del diario El País ni de la Fundación Enric Miralles)

Si alguien nos pudiera facilitar más detalles, se lo agradeceríamos.

Actualización: Un lector nos informa que el  citado artículo se encuentra publicado en el libro “EMBT: Work in progress“, 2004

Recomendamos la lectura de los siguientes trabajos final de máster:

Adriana Tejada Maggi La intervención de EMBT (Enric Miralles y Benedetta Tagliabue) en Ciutat Vella: Una nueva forma de afrontar la rehabilitación urbana”

Leonardo Fernández “La avenida que no existe y la plaza sin nombre”

Imágenes:

Ilustración de Maria Corte para los Arxius d’Arquitectura a Catalunya, 2012.

Plano y maqueta de la nueva propuesta de EMBT para el Plan Especial de Reforma Interior del distrito de Ciutat Vella, PERI (BA-189-2)

Portada diario El País (09-11-1995)

*Nota: Algunos de los enlaces poseen derechos de autor. Reproducimos parcialmente algunos textos, persiguiendo un único fin con carácter cultural o científico. Esta bitácora se realiza exclusivamente para fines de investigación y sin ánimo o fines de lucro.

Anuncios

2 Respuestas a “1995, L’esponjament

  1. El texto (“L’esponjament”) aparece íntegramente reproducido en su formato original en: Tagliabue, Benedetta, EMBT Enric Miralles Benedetta Tagliabue: Work in Progress, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2004(?).
    El texto está en catalán y, sin duda, fue publicado en la edición de Cataluña del diario “El País”. El escaneado no incluye la cabecera del periódico, pero el pie de foto registra también como fecha el 9 de noviembre de 1995.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s